Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Fascinace barvou

Ochrana Památek

Vytváření krásy a péče o hodnoty s barvami KEIM

Historické a technické výzvy při renovaci starých budov

Každý, kdo chápe minulost jako klíč k současnosti a budoucnosti, ví, jaký význam má údržba a opravy historické stavební substance a ochrana památek. Zachování architektonického dědictví našich otců pro naše děti je nejdůležitějším úkolem angažované památkové péče, resp. ochrany památek, a velkou výzvou pro všechny, kdo se na opravách starých objektů podílejí. Cílem těchto renovačních opatření je trvale ochraňovat a uchovávat památky a stavby a chránit je před poškozením a jiným znehodnocením. Pomocí takové ochrany je třeba kulturní dědictví a historickou minulost staveb předat v nefalšované podobě i dalším generacím. Rozumí se samo sebou, že materiály používané při restaurování a renovaci starých staveb musí splňovat nejvyšší jakostní standardy.

 

Restaurování nebo renovace?

Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma termíny, které se někdy používají zaměnitelně. Při renovaci staveb jde o opravu závad a následné zvýšení hodnoty stavby různými vylepšeními, např nátěrem fasády. Restaurátoři se věnují stejnému úkolu, ale vědečtějším způsobem, směřujícím k zachování architektonického dědictví bez jeho pozměnění.

 

„Snažím se, abychom mohli předávat výtvory umělců v neměnné nádheře a kráse dalším generacím jako výmluvné svědectví uměleckého smýšlení dané epochy.“

(Adolf Wilhelm Keim, průkopník silikátové technologie v roce 1881)

Naše architektonické dědictví

Stavební techniky byly v minulosti do značné míry určovány lokálně dostupnými stavebními materiály a povrchové úpravy byly ovlivněné kulturními aspekty a trendy dané doby. Stejně jako se v různých dobách a v různých zeměpisných oblastech lišily techniky, materiály a dokonce i dobový vkus, tak rozdílná jsou dnes kritéria konzervace a restaurování. Uvědomělé restaurování znamená především co největší respekt k historickým materiálům.

 

Vápno a silikát – dvojice, která se dobře snáší

Středomoří je kolébkou vápna. Tradičně se používá jak na omítky, tak na malby a po staletí se osvědčuje jako vynikající materiál. Mimořádná kompatibilita a chemická reakce silikátové barvy s vápnem z ní činí materiál předurčený pro konzervování a restaurování vápenných stěn. Vápenné malty trpí důsledky znečištěného ovzduší; nátěr silikátovou barvou působí jako zpevňovač i jako bariéra proti kyselým dešťům a kouřovým plynům, které vápno rozkládají.

V mnoha regionech existují speciální dokončovací techniky s vápennou maltou, často pigmentovanou ve hmotě. Mezi nejrozšířenější úpravy patří bosované povrchy imitující zdivo nebo sgrafito, kdy se na sebe nanášejí vrstvy různobarevných omítek a následně se proškrabávají, aby se odhalila barva podkladové vrstvy. Během let tyto omítky trpí přirozeným stárnutím, znečištěním i ztrátou barvy. Nanášením silikátových barev nebo minerálních lazur získávají zpět půvab zašlých časů, aniž by ztratily svůj historický charakter.

Restaurování fresek

Na fasádách se dochovaly také četné příklady dekorativních či uměleckých prací technikou fresky. Sahají od jednoduchých geometrických kreseb přes nápodobu architektonických prvků až po umělecké obrazy, někdy úžasně komplexní. Stejně jako na omítkách, i na těchto výtvarných projevech se podepsal zub času. Často se vyskytují zejména plochy s částečnou ztrátou hmoty omítky, což samozřejmě vede i ke ztrátám povrchu. Nejkompatibilnější a vzhledově velmi podobnou technikou pro rekonstrukci nebo reintegraci těchto fresek je opět aplikace silikátových barev nebo lazur. Zachovávají minerální charakter fasády, dokonale reprodukují vzhled fresky a umožňují restaurátorské práce s maximální trvanlivostí a způsobem stárnutí stejným jako u vápna.

 

Baroko

Co by to bylo za barokní kostel bez zlacené výzdoby? Na ikonických budovách jako katedrály a paláce pracovali dávní umělečtí řemeslníci s plátkovým zlatem. K dosažení podobného efektu na skromnějších budovách se používala slída. Při restaurování těchto povrchů stojíme opět před stejným ekonomickým dilematem jako před staletími. Elegantním řešením jsou metalické odstíny KEIM Design-Lasur které jsou vhodné i pro venkovní použití.

Rekonstrukce ve fázích

Restaurování budovy mnohdy probíhá v několika fázích, často rozložených do delšího časového období. U stěn s historicky cennou výzdobou, jejichž restaurování bude možné až později, je požadován speciální produkt, kterým lze restaurovat prostor, aniž by se nenávratně ztratilo historické svědectví. Pro takové případy je tu KEIM Reversil – reverzibilní nátěr pro dočasnou ochranu cenných maleb nebo dekorací, který lze později opět odstranit bez poškození uměleckého díla.

 


Ochrana památek originálními silikátovými barvami „KEIM Purkristalat“

Materiály používané při restaurování a renovaci památkově chráněných staveb a fasád musí   pověst však tento „originál silikátových barev“ vděčí nesčetným objektům po celém světě, které již po generace působivě dokládají, co dělá KEIM Purkristalat tak jedinečným: zářivost a živost barev i po desetiletích – fasády, které stárnou důstojně.

Další informace

 

Nepřekonatelná životnost – ochrana památek barvami keim purkristalat

KEIM Purkristalat, čistá silikátová barva bez oxidu titaničitého podle DIN 18 363, odst. 2.4.1, zůstává na fasádě budov po dlouhá desetiletí pevně spojená s podkladem: silikátové pojivo vodní sklo proniká hluboko do minerálního podkladu a chemicky s ním reaguje. Tento proces, známý také jako „prokřemičitění“, vede k nerozpustnému spojení mezi barvou a nosičem nátěru, tak jako u starých budov a jiných památek. Toto spojení je minerálně stabilní a extrémně pevné. Čistě minerální suroviny v KEIM Purkristalatu jsou absolutně odolné vůči agresivním vlivům prostředí, jako např. kyselé deště a UV záření, a poskytují tak optimální ochranu. Podklad se absorpcí pojiva z vodního skla zároveň zpevní a je tedy odolnější.

 

Fascinující brilance barev díky čistě anorganickému pojivu

KEIM Purkristalat vděčí pojivu z vodního skla nejen za svou legendární životnost, ale i za působivý vzhled. Čiré, čistě anorganické pojivo umožňuje, aby světelné paprsky nerušeně a přímo dopadaly na částice pigmentu na památce a odtud se odrážely. Tento nerušený odraz světla umožňuje nátěrům KEIM Purkristalat doslova zářit. Přirozenost minerálně matného povrchu spolu s brilancí zářivých pigmentů propůjčuje nátěrům KEIM Purkristalatem jedinečný vzhled – živý a fascinující.

Ochrana památek a zákon o památkové ochraně

Tip: Majitelé starých budov, historických objektů a památek, se mohou informovat u Národního památkového ústavu nebo u příslušného odboru památkové péče o dotačních programech, sanačních opatřeních a právních podkladech ochrany památek, tedy o Zákonu o státní památkové a Zákonu o kulturních památkách.

 

Renovujete památku a stále hledáte vhodné produkty pro památkovou ochranu? Máte nějaké dotazy ohledně našich produktů pro svůj dům nebo objekt, starou budovu, stavební památku nebo obecně o sanaci historické stavební substance? Jsme vaším partnerem v oblasti památkové ochrany. Napište nám e-mail nebo zavolejte!

 

Přesuň se na začátek stránky