Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Företaget

Cradle to Cradle – Hållbart byggande

CIRKULARITET OCH HÄLSA FÖR GENERATIONER. 

Från produktidé till cirkulär ekonomi

En byggnad är som ett träd, som ”renar vatten och luft, producerar syre, genererar jord och näringsämnen”. Den här visionen myntades av professor Michael Braungart som tog fram C2C-konceptet – en helhetssyn på produktdesign, produktionsmetoder och -processer som tar hela livscykeln i beaktande.

Den stora utmaningen ligger inte i att minimera resursanvändningen utan i att hantera dem i cykler med syftet att göra saker bättre, snarare än mindre dåligt.

"Vår ledande roll som specialist på mineraliskt byggnadsskydd förpliktigar. Därför strävar vi framåt mot en dräglig framtid och agerar därefter redan nu.

Cradle to Cradle Certified®-certifieringen är ett bevis på att vi lever upp till detta ansvar – inte bara vad gäller våra produkter och systemlösningar utan även i vårt sociala engagemang både på och utanför företaget"

Rüdiger Lugert
CEO KEIMFARBEN

Vad innebär Cradle to Cradle Certified®?

Cradle to Cradle Certified® är världens mest avancerade och vetenskapligt beprövade standard för design och tillverkning av produkter idag, som möjliggör en hälsosam, rättvis och hållbar morgondag.

Oberoende tredje parter undersöker och utvärderar ämnena i alla produkter. KEIM arbetade med det ackrediterade organet EPEA - Part of Drees & Sommer från Hamburg. Den lyckade revisionen bekräftades därefter av det ideella institutet Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Cradle to Cradle Certified®-certifieringen står för en kontinuerlig förbättringsprocess och är ett viktigt steg för oss mot en cirkulär branschstandard. Certifieringen görs om vartannat år för att motverka stagnation samt kontrollera produkt- och processoptimeringar.

Cradle to cradle-certifiering

För att få Cradle to Cradle Certified®-certifiering utvärderas produkterna mot fem kriterier i fem kategorier. Certifieringen grundar sig sedan på det kriterium som fått sämst betyg.

1. MATERIALHÄLSA

2. ÅTERANVÄNDNING AV MATERIAL

3. FÖRNYBAR ENERGI

4. VATTENFÖRVALTNING

5. SOCIAL RÄTTVISA

(Mer information om de enskilda kategorierna finns i broschyren som länkas till ovan.)

Brochure

Cradle to Cradle – Hållbart byggande

Mer information om Cradle to Cradle på KEIM finns att läsa i denna broschyr (på engelska).

Läs mer

Pionjär inom cirkulära produkter

KEIM har alltid varit banbrytande på hållbarhetsområdet och är med sina 65 certifierade produkter i fyra produktkategorier ledande inom byggbranschen. Detta står för mer än 80 % av KEIMs totala färgförsäljning.

Samtliga 65 produkter har fått Cradle to Cradle Certified®-certifiering på silvernivå och har även tilldelats Material Health-certifikat på guldnivå!

Du hittar en fullständig översikt över våra certifierade produkter i följande dokument.

Certifierade produkter

Produktöversikt

Här hittar du en översikt över de produkter som är certifierade.

Läs mer

Cradle to Cradle

Den biologiska och tekniska cykeln

Enligt Cradle to Cradle Certified®-konceptet betraktas material som ämnen som blir tillgängliga för nya processer efter användning. Alla ämnen som ingår i produkterna måste därför bedömas vetenskapligt med avseende på cirkularitet – hela vägen från produktion till användning för att slutligen återföras till kretsloppet.

En åtskillnad görs mellan varor och förbrukningsvaror. När varor når slutet av sin livscykel bryts de ner till rena råvaror och återförs till den tekniska cykeln. Förbrukningsvaror går efter avslutad användning i stället tillbaka till den naturliga, biologiska cykeln.

Färg ingår i den biologiska cykeln. Färgen ”förbrukas” under sin användning och komponenterna i den återförs successivt till naturen genom erosion, slitage m.m. KEIM-färgerna är gjorda av mineraliska, naturliga råvaror och skyddar – eller till och med förbättrar – biosfären under sin användning. De är extremt hållbara och premieras också för sin förmåga att bryta ner luftföroreningar och för sin mycket höga ånggenomsläpplighet.

Cradle to Cradle certified produktgrupperC2C och material health certifikat

På nästa sida hittar du alla våra Cradle to Cradle och Material Health-certifikat.

Cradle to Cradle-certifikat

Visa mer

Frequently Asked Questions

Här hittar du en sammanställning av vanliga frågor om detta ämne (på engelska).

Visa mer

Gå till överst på sidan