Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Bo sunt med KEIM

Lev mögelfritt med KEIM färger

KEIMs FÄRGER – IDEALISKA VÄGGFÄRGER SOM MOTVERKAR MÖGEL

Konventionella emulsionsfärger består till största delen av polymerer. De innehåller ofta lösningsmedel, mjukgörare eller konserveringsmedel. Den här typen av ämnen fortsätter att förorena rumsluften i flera månader efter att väggarna har målats. Samtidigt bildar färgerna en bestående, tät film på väggens eller innertakets yta som försämrar ånggenomsläppligheten. Färgen försämrar luftkvaliteten och risken för mögel ökar på grund av att fukt kondenserar på väggar och tak. KEIMFARBENs antimögelfärg möjliggör däremot ett bra fuktutbyte mellan vägg- och innertakytorna och luften i rummet. Våra färger har öppna porer och är helt ånggenomsläppliga. De är idealiska väggfärger som förhindrar mögel. De förhindrar att den fukt som finns i rummen kondenserar på väggarna eller ytorna. Därför är risken för mögelbildning, t.ex. bakom skåp, vid fönsterbrädor eller i badrum, i stort sett obefintlig med våra färger. Färgerna är helt enkelt naturligt mögelavvisande i sig själva.

Ånggenomsläppligheten och de mineraliska råmaterialen gör dem särskilt väl lämpade för att motverka mögel inomhus. KEIMs färger är alkaliska. Det höga pH-värdet som är typiskt för silikater är också särskilt mögelhämmande. Till skillnad från antimögelfärger och andra färger som säljs i byggvaruhus har våra väggfärger en naturlig och långsiktig mögelförebyggande effekt. De är helt enkelt hälsosamma. Framför allt innehåller de inga biocider och ger därför ett perfekt skydd för väggar och tak.

Om mögelangrepp redan har uppstått rekommenderar vi att du använder våra antimögelprodukter och -färger vid saneringsprocessen.

ORSAKER TILL OCH UPPKOMST AV MÖGEL

Mögelsvampar kan finnas överallt. De utgör en viktig ekologisk komponent i vår naturliga miljö – mögelsvampar bryter ned organiska ämnen och gör dem till en näringskälla för växter. Fukt spelar en stor roll för mögelbildning. I våra hus och inomhusmiljöer finns många fuktkällor.

 

  Mögelsvamparnas tillväxt beror huvudsakligen på fyra faktorer: fukt, näringstillförsel, temperatur och underlagets pH-värde.

   

  TIPS FÖR ATT UNDVIKA MÖGEL I HUS OCH HEM

  Här är några vanliga sätt att motverka mögel: 

  • Undvika fukt och fuktiga byggkomponenter
  • Säkerställa god ventilation
  • Åtgärda eventuella byggnadsfel och skador som orsakats av fukt
  • Använda ånggenomsläppliga silikatfärger

  Ventilera på rätt sätt:

  • Regelbunden vädring av rummen med vidöppna fönster i fem till tio minuter är ett bra sätt att motverka mögelbildning. 
  • Vädra direkt efter att du har lagat mat eller duschat för att undvika högre luftfuktighet i huset. Det kan leda till mycket fukt på de olika underlagen och färgerna. En luftavfuktare kan hjälpa till att avhjälpa problemet i badrum utan fönster.
  • Ställ inte möbler eller häng gardiner framför elementen – det ökar inte bara energiförbrukningen utan innebär också att luften inte värms upp tillräckligt. Det leder till att fuktig luft kondenserar snabbare på väggarna.
  • Ställ inte skåp för nära väggarna. Det gör att luften inte kan cirkulera ordentligt och att luftens fukt kondenserar på väggarna och väggfärgerna, särskilt när det gäller dåligt isolerade, kalla ytterväggar.

  HUR MAN EFFEKTIVT TAR BORT OCH BEKÄMPAR MÖGEL

  Om du upptäcker mögel i ditt hem, t.ex. mögelfläckar, bör du ta bort dem så snart som möjligt. Mögelsvampar sprider sina sporer i luften, där de förökar sig explosionsartat under rätt förhållanden. Mikroorganismer som svampar och bakterier är en naturlig del av vår miljö och människor kan normalt tolerera dem utan märkbara reaktioner. Men om mögelkoncentrationen överstiger en viss nivå kan detta orsaka ett antal allvarliga sjukdomar, t.ex. luftvägssjukdomar, astma, allergier och infektionskänslighet samt trötthet och huvudvärk.

  En framgångsrik och hållbar sanering av mögel innebär inte bara korrekt och professionell behandling av mögelangripna ytor, t.ex. färgskikt, utan även bekämpning av orsakerna och eliminering av skadorna.

  Vill du förebygga mögelbildning och mögelangrepp? Lita på våra biocidfria silikatfärger. Våra ”anti-mögelfärger” ger dina väggar och tak ett hållbart skydd för ett hälsosammare och säkrare boende i ditt eget hem. Kontakta oss via e-post eller telefon om du vill veta mer.

  Kontakta os


  Gå till överst på sidan